Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

 ปลัดกระทรวงแรงงาน (นายสุทธิ สุโกศล) เปิดโครงการสนับสนุนและ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการต่อต้านการทุจริต “ดวงตาแรงงาน” วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม ๒๕๖3

นางต้องใจ สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน ได้กล่าวรายงานพิธีเปิดว่า กระทรวงแรงงานได้จัดทำโครงการสนับสนุนและ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการต่อต้านการทุจริต “ดวงตาแรงงาน” ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลไกสนับสนุนการมีส่วนร่วมของข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานแรงงานจังหวัด ประชาชนและอาสาสมัครแรงงาน ซึ่งเป็นเครือข่าย ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงแรงงาน ในการเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง สอดส่อง และแจ้งเบาะแสการทุจริต เพื่อป้องกัน และปิดกั้นโอกาสในการทุจริตในพื้นที่

โดย ปลัดกระทรวงแรงงาน (นายสุทธิ สุโกศล) กล่าวว่า การจัดอบรมโครงการฯ “ดวงตาแรงงาน” ในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสที่ดีของกระทรวงแรงงาน ในการสร้างกลไกสำคัญ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ในการประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริต ตลอดจนปลุกจิตสำนึกให้กับประชาชนในพื้นที่ ในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ โดยมุ่งหวังที่จะสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และทำให้การทุจริตในสังคมไทยหมดสิ้นไป 

ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานได้จัดโครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการต่อต้านการทุจริต “ดวงตาแรงงาน” ระหว่างวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2563  ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม ๒๕๖3 เวลา 09.00 น. ณ ห้องกรรณิการ์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมพิมานการ์เด้น บูติคโฮเต็ล ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน อาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายภาคประชาชน จำนวนทั้งสิ้น 165 คน

 

TOP