Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

ประธานชมรม อสร.สุพรรณบุรี/ประธานสภาเหยี่ยวกลาง ได้ให้ความรู้ถึงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบแก่คณะครูและนักเรียน

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายภัทรพงษ์ กิตติวิริยะพันธุ์ ประธานชมรมอสร.สุพรรณบุรี/ประธานสภาเหยี่ยวกลาง18 พร้อมด้วยนายสมพงษ์ ปางรัศมี แกนนำเหยี่ยวข่าวสุพรรณยุรี ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เช่น 1.การสำรวจแรงงานนอกระบบและการป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงานนอกระบบ 2.สิทธิประโยชน์ประกันสังคม ม.40 3.การว่างงาน/ การสมัครงาน 4.การฝึกทักษะพัฒนาอาชีพ 5.การตระหนักถึงความปลอดภัยในการฝึกอาชีพ/ทำงาน ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปี 2562 เป็นกลุ่มผู้ฝึกทักษะอาชีพ การเพาะเห็ด ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2562  ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ หมู่4 ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  จำนวน  16 คน  และได้รับความสนใจจากคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ ขอเข้าร่วมฟัง จำนวน 60 คน รวมทั้งสิ้น 76  คน ในโอกาสนี้นายภัทรพงษ์ กิตติวิริยะพันธุ์  ได้ให้ความรู้ถึงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบแก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการเพาะเห็ด และคณะครู นักเรียน เพื่อปลูกจิตสำนึกสร้างความตระหนักรู้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชาติบ้านเมือง จึงเชิญชวนสมาชิกกลุ่มฝึกอาชีพและคณะครู นักเรียน ร่วมเป็นเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในพื้นที่  ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

TOP