Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

นายธิติวัฒน์ เหยี่ยววิทยากรตัวคูณประชุมพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเรื่องการทุจริตในระดับพื้นที่

นายธิติวัฒน์ เหยี่ยววิทยากรตัวคูณ ได้จัดกิจกรรมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับเขตจบแล้วได้เปิดประชุมพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเรื่องการทุจริตในระดับพื้นที่กลุ่มกรุงธนใต้มีเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยน 30 คน และแจกแผ่นพับให้ไปขยายผลต่อที่ชุมชนของแต่ละคน กิจกรรมจัดขึ้นที่โรงเรียนวัดจัทร์ประดิษฐารามโดยส่วนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตภาษีเจริญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรื่องของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ด้วยกิจกรรมจัดวันที่ 20 กันยายน 2563เวลา 9.00น.-14.00น. สรุปผู้เข้าร่วมประชุมจะช่วยกันเฝ้าระวังเรื่องการทุจริตและแจ้งเบาะแสต่อหน่วยงานภาครัฐต่อไป

TOP