Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

นางสาวอาภากร ปัญโญ เหยี่ยวจังหวัดลำพูน บรรยายเรื่องต้านทุจริตในสถานศึกษา

นางสาวอาภากร ปัญโญ เหยี่ยวจังหวัดลำพูน บรรยายเรื่องต้านทุจริตในสถานศึกษา ณ อาคาร 100 ปีโ รงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระพุทธบาทห้วยต้มต
.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ถึง 12.00 น. รวม 60 นาที ไปบรรยายในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน ของ สนง.ประกันสังคม จ.ลำพูน ในการนี้ให้เวลาในการนำเสนอเรื่องต้านการทุจริตในสถานศึกษา ผู้รับฟังเป็นนัก
เรียนระดับชั้น ม 3 ม – ม 5 จำนวน 52 คน และได้เชิญชวนน้องๆให้เขียนคำขวัญและคำรณรงค์ในการต้านทุจริต ต้านการโกงได้รับความสนใจจากน้องๆเป็น
อย่างดี

TOP