Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

นางสาวชัญญา สกุลวรศิลป์ เหยี่ยว จ.เชียงใหม่ บรรยายการป้องกันการทุจริต

วันที่ 8 สิงหาคม2563 เวลา09.00-11-40 น. นางสาวชัญญา สกุลวรศิลป์ ได้ทำการอธิบายและแจกแผ่นพับให้กับ นักศึกษา ภาคสมทบ ทั้งคฤหัส และบรรพชิต สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสน์จำนวน 38 ท่าน ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ และได้บรรยายการป้องกันการทุจริต การคอร์รัปชั่น โดยนักศึกษาให้ความสนใจและสอบถามและขอแผ่นพับไปขยายในชุมชนของตนเอง

TOP