Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

นางมนีรัตน์ เทิ้มลง เหยี่วจังหวัดเชียงราย บรรยาย ให้ข้อมูลเพื่อนำเสนอผ่านสื่อการป้องกันการทุจริต

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30น.-11.00 น นางมนีรัตน์ เทิ้มลง เหยี่วจังหวัดเชียงราย บรรยาย ให้ข้อมูลเพื่อนำเสนอผ่านสื่อการป้องกันการทุจริต ณ วัดหัวฝาย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลสันกลาง จังหวัดเชียงราย ในการนี้ ท่านพระครูปิยะวรรณพิพัฒน์ ได้เชิญมาร่วมถ่ายทำรายการด้วย จากนั้นได้มีการแจกแผ่นพับการต่อต้านการทุจริตให้ผู้สูงอายุ เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตในพื้นที่ต่อ

TOP