Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

นางพิมพ์ประภา เอียดการ เหยี่ยว จ.ตรัง ให้ความรู้และเผยแพร่รณรงค์การทุจริตมีโทษและเกิดผลเสียต่อการพัฒนาชาติ

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 13:00น.-13:30น. นางพิมพ์ประภา เอียดการ เหยี่ยว จ.ตรัง ร่วมโครงการการออมแห่งชาติได้มีโอกาสในเวทีให้ความรู้และเผยแพร่รณรงค์การทุจริตมีโทษและเกิดผลเสียต่อการพัฒนาชาติ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นแกนนำอสร.จำนวน 10 อำเภอ อำเภอพนม10อำเภอและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้ง10อำเภอ เป็นเวลา 30นาที รวมจำนวนผู้เข้าร่วม120คน ที่โรงแรม วัฒนาปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ได้รับความสนใจและร่วมมือเพื่อร่วมรณรงค์ในพื้นที่ที่ตนเองอยู่ต่อไป

TOP