Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

การคัดเลือกคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม ข้อ 4 (4.3)

             ขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (ส่วนกลาง) ดำเนินการลงคะแนนคัดเลือกข้าราชการพลเรือนจากบัญชีรายชื่อ  จำนวนไม่เกิน 2 คน เพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม ข้อ 4 (4.3)

TOP