Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

กระทรวงแรงงานเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2563

ปลัดกระทรวงแรงงาน (นายสุทธิ สุโกศล) ได้มอบหมายให้นางกุลปรียา  ไพบูลย์  เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2563 ภายใต้แนวคิด จับโกง โคตรง่าย แค่ปลายนิ้ว “Power of Data” ณ ห้อง Event Hall ชั้น 3 ทรู ดิจิทัล พาร์ค  ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร โดยการจัดงานในปี 2563 นี้ ได้เสนอแนวคิด จับโกง โครตง่าย แค่ปลายนิ้ว “Power of Data” เพื่อชักชวนคนไทยให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้องเงินกู้ เพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม (สี่แสนล้าน) โดยใช้ Big Data และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการตรวจสอบ รวมทั้งกระตุกให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมมือป้องกันคอร์รัปชัน

TOP