Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

กระทรวงแรงงานจัดโครงการสนับสนุนและการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต “ดวงตาแรงงาน”

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางนภสร ทุ่งสุกใส ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมโครงการสนับสนุนและการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต “ดวงตาแรงงาน” กิจกรรมที่ 2: พัฒนาทักษะให้แก่ประชาชนและเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานที่ผ่านการอบรมด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับกระทรวงแรงงาน ให้มีทักษะการเป็นวิทยากรตัวคูณ ระหว่างวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมแพรวา เดอะ ล็อฟท์ รีสอร์ท โดยกล่าวว่า การจัดอบรมในครั้งนี้นับเป็นโอกาสที่ดีของกระทรวงแรงงานในการสร้างกลไกสำคัญ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนให้ครอบคลุมทั่วประเทศในการประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริต ตลอดจนปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชนในพื้นที่ เพี่อสร้างความตระหนักรู้ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ โดยมุ่งหวังให้การทุจริตในสังคมไทยหมดสิ้นไป

สำหรับการจัดอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน อาสาสมัครแรงงาน สถานประกอบกิจการ และผู้ใช้แรงงาน ในการเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังในพื้นที่ ป้องกัน และปิดกันโอกาสในการทุจริต รวมถึงพัฒนาทักษะให้แก่ประชาชนและเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานที่เคยผ่านการอบรมด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับกระทรวงแรงงาน ให้มีทักษะในการเป็นวิทยากรให้สามารถถ่ายทอดความรู้ และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป

TOP