Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วินัย และธรรมาภิบาล สำหรับบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน รุ่นที่ 1

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วินัย และธรรมาภิบาล สำหรับบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 – 28 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมพาลาสโซ่ กทม. โดยได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการอบรม มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูก – ปลุกจิตสำนึก สร้างความตระหนักรู้ในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม วินัย ความซื่อสัตย์ ให้แก่บุคลากรกระทรวงแรงงาน รวมถึงปรับเปลี่ยนฐานความคิดให้คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง ซึ่งมีบุคลากรจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมอบรม จำนวน 122 คน

TOP