Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

โครงการเสริมสร้างกลไกประชารัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระดับพื้นที่ ภาคใต้ ประจำปี 2561

กระทรวงแรงงาน โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างกลไกประชารัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระดับพื้นที่ ภาคใต้ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 14 – 16 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งและบูรณาการความร่วมมือและสร้างเครือข่ายระหว่างภาครัฐและภาคีเครือข่ายภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริตในพื้นที่ อีกทั้งเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ และแจ้งเบาะแสการทุจริต รวมถึงปลูกและปลุกจิตสำนึก สร้างค่านิยม ความตระหนักรู้ในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายวิวัฒน์ จิระพันธ์ุวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงานและนำกล่าวเจตนารมณ์ “กระทรวงแรงงาน รวมพลังเครือข่ายแรงงานต้านทุจริต” โดยมีบุคลากรเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครแรงงาน บัณฑิตแรงงาน และประชาชนในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 456 คน

TOP