Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงาน กิจกรรมที่ ๒ : หัวข้อ “หลักธรรมของพระราชาสู่การครองตนของข้าแห่งแผ่นดิน”

 

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นางบุปผา พันธุ์เพ็ง รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงาน (ส่วนกลาง) ณ ห้องประชุมกระทรวงแรงงาน ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน และในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting (ส่วนภูมิภาค) โดยกล่าวว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ที่ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการและมีเจตนารมณ์ที่จะขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปรับเปลี่ยนกระบวนการความคิดและพฤติกรรมที่ดี ภายใต้แนวคิด กระทรวงแรงงานโปร่งใส ไร้ทุจริต (MOL ZERO CORRUPTION) ร่วมปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม ให้เกิดเป็นรูปธรรม สร้างจิตสำนึกที่ดี ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายในและใช้คุณธรรมนำการพัฒนา
สำหรับการอบรมในครั้งนี้ นอกจากบุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงานจะได้รับความรู้ตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วยังสามารถนำมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตให้มีความสุข ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน จนส่งผลให้กระทรวงแรงงานมีบุคลากรที่เป็นคนดี คนเก่ง ไม่ทุจริตประพฤติผิดในศีลธรรม และสร้างความเชื่อมั่นว่าทุกคนจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองก่อนประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง นำพาประเทศชาติสู่มิติต่อต้านการทุจริตอย่างยั่งยืน

 

 

————————————————

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
12 พฤษภาคม 2565

TOP