Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

โครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต “ดวงตาแรงงาน” ประชาชนและเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน จังหวัดเชียงราย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ กรุงเทพมหานคร

กระทรวงแรงงาน โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต “ดวงตาแรงงาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 2 – 3 เมษายน 2562 ณ โรงแรม เอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลไกการมีส่วนร่วมและบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคีเครือข่ายภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริตในพื้นที่ ในการเฝ้าระวัง ติดตาม และแจ้งเบาะแสการทุจริต รวมถึงปลูกและปลุกจิตสำนึก สร้างค่านิยม ความตระหนักรู้ในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ อภิวันทนกุลผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมีบุคลากรเจ้าหน้าที่ ประชาชนและเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน จังหวัดเชียงราย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมโครงการ จำนวน 64 คน

TOP