Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

โครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต “ดวงตาแรงงาน” จังหวัดขอนแก่น

กระทรวงแรงงาน รวมพลังเครือข่ายแรงงานร่วมต้านทุจริต ณ จังหวัดขอนแก่น

              ปลัดกระทรวงแรงงาน ประธานเปิดโครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต “ดวงตาแรงงาน” ป้องกันและปิดกั้นโอกาสในการทุจริตในพื้นที่
วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต “ดวงตาแรงงาน” การอบรม และกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ “กระทรวงแรงงาน รวมพลังเครือข่ายแรงงานร่วมต้านทุจริต” เพื่อสร้างกลไกสนับสนุนการมีส่วนร่วมของข้าราชการ/ เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานแรงงานจังหวัด ประชาชนและอาสาสมัครแรงงาน ซึ่งเป็นเครือข่ายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงแรงงานในการเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง สอดส่อง และแจ้งเบาะแสการทุจริต เพื่อป้องกันและปิดกั้นโอกาสในการทุจริตในพื้นที่ โดยมีนางต้องใจ สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวรายงาน ณ โรงแรมพิมานการ์เด้น บูติคโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น
 
               ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลได้พยายามปรับปรุง และเสริมสร้างกลไก มาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในทุกมิติ เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กระทรวงแรงงานมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความร่วมมือ และบูรณาการการทำงานระหว่างภาครัฐ และภาคประชาชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและภาคีต่างๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
“การจัดอบรมโครงการฯ “ดวงตาแรงงาน” ในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสที่ดีของกระทรวงแรงงาน ในการสร้างกลไกสำคัญ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ในการประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริต ตลอดจนปลุกจิตสำนึกให้กับประชาชนในพื้นที่ในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ โดยมุ่งหวังที่จะสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และทำให้การทุจริตในสังคมไทยหมดสิ้นไป” นายสุทธิ กล่าวในตอนท้าย

 

 

 

 

 

 

สามารถดาวน์โหลดภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ทาง link 

https://drive.google.com/file/d/1hHq8RWbQVZ_hRHfNaogvByq_TXTt-clm/view?usp=sharing

 

TOP