Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

โครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของกระทรวงแรงงาน เพื่อยกระดับค่าดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (CPI) ของประเทศ

กระทรวงแรงงาน โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ดำเนินการจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของกระทรวงแรงงาน เพื่อยกระดับค่าดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (CPI) ของประเทศ ระหว่างวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยได้รับเกียรติจากนางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาฯ ซึ่งการดำเนินโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment (ITA) และปรับปรุงแนวทาง มาตรการในการดำเนินงานเพื่อเพิ่มระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในภาพรวมของกระทรวงแรงงาน มีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาประกอบไปด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เครือข่ายเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจากกระทรวงต่างๆ (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวัฒนธรรม) รวมจำนวน 153 คน

TOP