Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

โครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของกระทรวงแรงงาน เพื่อยกระดับค่าดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอรัปชั่น (CPI) ของประเทศ ครั้งที่2

กระทรวงแรงงาน โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ดำเนินการจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของกระทรวงแรงงาน เพื่อยกระดับค่าดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (CPI) ของประเทศ ครั้งที่2 ในวันที่วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมปริ๊นซ์ตัน ดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากนางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาฯ ซึ่งการดำเนินโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment (ITA) และปรับปรุงแนวทาง มาตรการในการดำเนินงานเพื่อเพิ่มระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในภาพรวมของกระทรวงแรงงาน มีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาประกอบไปด้วยผู้แทนข้าราชการเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้แทนแรงงานจังหวัด

TOP