Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีหม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทย ไม่ทนต่อการทุจริต” ภายในงานได้มีการมอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ITA Awards)จำนวน ๓๔ รางวัล และรางวัลการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริม
ความดีจำนวน ๔ รางวัล พร้อมทั้งประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ ๖ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

TOP