Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน บันทึกเทปรายการ “รวมพลัง อาสาสู้โกง” เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่น ๒๕๖๒

TOP