Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เป็นประธานในการประชุมฯ ดังกล่าว ในวันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนายกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม พัฒนาการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการและการอำนวยความสะดวกต่อประชาชน และป้องกันในประเด็นที่เป็นความเสี่ยงต่อการทุจริต เช่น การรับสินบน ผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นต้น

TOP