Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

รณรงค์ส่งเสริมการสร้างองค์กรคุณธรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2565

 

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมเดินรณรงค์ส่งเสริมการสร้างองค์กรคุณธรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ที่ตั้งหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยมี นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน และนางบุปผา พันธุ์เพ็ง รองปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมเดินรณรงค์ในครั้งนี้ด้วย

          สำหรับโครงการดังกล่าวฯ เป็นการเสริมสร้างการปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานร่วมกันสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โดยมีกิจกรรมตามคุณธรรมเป้าหมายจาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ” ให้สอดคล้องกับคุณธรรม 4 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ประกอบด้วย การดูแลสภาพแวดล้อมองค์กรให้สะอาด มีความปลอดภัย และสร้างเสริมวิถีไทย ในหัวข้อ “สวมชุดไทย ใช้ถุงผ้า ภาชนะใช้ซ้ำ” และ “หยุดล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศในสถานที่ทำงาน รวมถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ในหัวข้อ “งดรับ งดให้ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Goft Policy)” เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและป้องกันมิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

 

TOP