Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

ปลัดกระทรวงแรงงานเปิดการอบรมโครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต “ดวงตาแรงงาน”

ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดการอบรมโครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต “ดวงตาแรงงาน”  ในระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม 2563 ณ โรงแรมพลาสโซ กทม. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและภาคีต่างๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และมีความมุ่งมั่นในการป้องกันการทุจริตในทุกมิติ

วันพุธที่ 29 มกราคม ๒๕๖3 เวลา 13.30 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต “ดวงตาแรงงาน” พร้อมกล่าวนำประกาศเจตนารมณ์ กระทรวงแรงงาน รวมพลังเครือข่ายแรงงานต้านทุจริต ณ ห้องแกรนด์พาลาสโซ ชั้น 7 โรงแรมเดอะพาลาสโซ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ โดยกล่าวว่า ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลได้พยายาม ปรับปรุง และเสริมสร้างกลไก รวมทั้งกำหนดมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในทุกมิติ ซึ่งจะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ส่งเสริมให้ประชาชนและภาคีต่างๆ ในสังคมร่วมมือกัน ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงแรงงาน จึงบูรณาการการทำงานภายใต้ความร่วมมือของประชาชนในการตรวจสอบและเฝ้าระวังการทุจริต ซึ่งเราคงไม่มุ่งหวังที่จะใช้การลงโทษผู้กระทำผิดจากการทุจริตแต่เพียงอย่างเดียว เนื่องจากหากเกิดการทุจริตขึ้นแล้ว ย่อมนำมาซึ่งการสูญเสียงบประมาณ และความล่าช้าในการสร้างความเจริญของประเทศ รวมทั้งความน่าเชื่อถือและเกียรติภูมิของชาติในสายตาของชาวต่างชาติด้วย

กระทรวงแรงงานได้พัฒนาความร่วมมือ และบูรณาการการทำงานระหว่างภาคราชการ และภาคประชาชน เป็นการดำเนินงานที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ในการส่งเสริมให้ประชาชนและภาคีต่างๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และมีความมุ่งมั่นในการป้องกันการทุจริต ซึ่งได้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการ การกำกับดูแลการทุจริต โดยจัดทำโครงการเพื่อป้องกันการทุจริต หรือการส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงาน การป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือการใช้อำนาจเพื่อประโยชน์แก่ญาติพี่น้อง พวกพ้อง หรือผู้อื่น เป็นต้น ตลอดจนให้ความสำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานและการลงโทษทางวินัยต่อเจ้าหน้าที่ผู้กระทำการทุจริตอย่างจริงจัง โดยกระทรวงแรงงานได้ประกาศนโยบายการให้และการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ปีพุทธศักราช 2563 เพื่อให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกระดับถือปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างค่านิยมในการประหยัด และสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง

นอกจากนี้ ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามมติคณะรัฐมนตรี (วันที่ 23 มกราคม 2561) เพื่อให้การบริหารงานของหน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กระทรวงแรงงาน ได้ค่าคะแนนผลการประเมินฯ อยู่ที่ร้อยละ 87.88 อยู่ในอันดับที่ 6 ของระดับกระทรวง จากทั้งหมด 21 กระทรวงหรือเทียบเท่า สำหรับในส่วนของภาคประชาชน ได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการฯ “ดวงตาแรงงาน” อย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายเครือข่ายการป้องกันการทุจริตให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งภายหลังจากที่ภาคประชาชนและอาสาสมัครแรงงานได้สมัครเข้าร่วมเป็น อาสาสมัครแรงงานต้านทุจริต พร้อมกับได้ร่วมกันขับเคลื่อนงานในพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังป้องกันการทุจริตให้กับประชาชนในพื้นที่ ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ภาคประชาชนได้ร่วมแรงร่วมใจกัน โดยมุ่งหวังให้การทุจริตหมดสิ้นไป

TOP