Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

ปลัดกระทรวงแรงงานงาน เปิด โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วินัย และธรรมาภิบาล สำหรับบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน รุ่นที่ 2

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดอบรม“โครงการเสริมสร้างจิตสำนึก ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม วินัย และธรรมาภิบาล สำหรับบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน” ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน โดยมี นายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะรองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกและปลุกจิตสำนึก และสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม วินัย ความซื่อสัตย์ และการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อปรับเปลี่ยนฐานความคิดของผู้เข้ารับการอบรม ให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง รวมทั้งให้เกิดทัศนคติ วิสัยทัศน์ร่วมกันในการแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมพนักงานราชการ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 85 คน ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 กรกฏาคม 2561 ณ ห้องประชุม จอมพล ป. พิบูลสงคราม และเดอะไพน์ รีสอร์ท จ.ปุทมธานี

TOP