Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาประจำปี2561 ภายใต้หัวข้อ “หลักธรรมนำชีวิต

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานได้จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาประจำปี2561 ภายใต้หัวข้อ “หลักธรรมนำชีวิต” โดยมีข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมรับฟังการบรรยายธรรมจาก พระอาจารย์สมพงษ์ รตนวํโส จากวัดสร้อยทอง ในวันศุกร์ที่25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:00-11:30 น. ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น5 อาคารกระทรวงแรงงาน

TOP