Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

ก.แรงงาน ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

            วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นางบุปผา พันธุ์เพ็ง รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

          สำหรับการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาการกำหนดกลุ่มเป้าหมายตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำนเนิงานของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำประงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมอบหมายการดำเนินการตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

———————————

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

TOP