Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

ก.แรงงาน ประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

 

      วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมชั้น ๗ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๓

TOP