Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

ก.แรงงาน จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี 2565

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์ 9 รูป และถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี 2565 โดยมีผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปลูกฝังสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรมีคุณธรรมนำการพัฒนา รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมธรรมาภิบาลและเป็นกลไกในการส่งเสริมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ ณ บริเวณลานหน้าองค์พระพุทธสุทธิธรรมบพิตรและโถงชั้นล่าง อาคารกระทรวงแรงงาน

——————————-

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

TOP