Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงหมู่บ้าน/ชุมชนสุจริต รุ่นที่ 2

สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ กระทรวงแรงงาน จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงหมู่บ้าน/ชุมชนสุจริต เพื่อการบูรณาการยุทธศาสตร์ต้นแบบการสร้างสังคมสุจริต รุ่นที่ 2 และเพื่อสนับสนุนการจัดแนวทางการดำเนินงานสู่การป้องกันทุจริตเชิงรุก ระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายภาคประชาชน ที่เคยผ่านการอบรมเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานต่อต้านการทุจริตกับกระทรวงแรงงาน จำนวน 150 คน

TOP