Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 1/2565

 

 

 

  วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงาน เพื่อทราบ คำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ที่ 4/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง แนวทางการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมให้ครอบคลุมถึงคณะกรรมการ คำสั่งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงแรงงาน ที่ 1/2565 เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงแรงงาน ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2565 หลักเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินตนเองของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปี พ.ศ. 2565 และการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565

ที่มา : กองเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

TOP