Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

การจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงเพื่อเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพรก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 : โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co – Payment)

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน (นางต้องใจ สุทัศน์ ณ อยุธยา) รักษาราชการแทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต พร้อมด้วย นางกุลปรียา ไพบูลย์ หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ และนายวนัสนันท์ ปินคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต นำคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ป.ป.ท.  นำโดย นางฉวีวรรณ นิลวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ว่าที่ ร.ท.เจนรบ พละเดช ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ พร้อมทีมงาน เข้าร่วมประชุมกับรองอธิบดีกรมการจัดหางาน (นายสมชาย  มรกตศรีวรรณ) พร้อมทีมงาน  เพื่อรับทราบรายละเอียดภาพรวมการดำเนินโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co – Payment) แนวทางการบริหารความเสี่ยง และการเฝ้าระวังและลดโอกาสการทุจริตของโครงการฯ

TOP