Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

กระทรวงแรงงาน เปิดโครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต “ดวงตาแรงงาน”

    วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. นางบุปผา พันธุ์เพ็ง รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต “ดวงตาแรงงาน” โดยมี นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องชฎาแกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพมหานคร โดยรองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยกำหนดให้การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นวาระแห่งชาติ ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” ที่ต้องเร่งผลักดัน และรวมพลังการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันการทุจริตในทุกรูปแบบ กระทรวงแรงงาน มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความร่วมมือบูรณาการการทำงานระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ร่วมปลูกฝังค่านิยม คุณธรรมจริยธรรมที่ดี สร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของกระทรวงแรงงาน และคำนึงถึงประโยชน์ของชาติบ้านเมือง ก่อนประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชนและภาคีเครือข่ายร่วมมือกัน ป้องกันการทุจริตอย่างต่อเนื่อง ผ่านกลไกการอบรม สร้างองค์ความรู้ เพิ่มทักษะ เพื่อนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และขยายเครือข่ายการป้องกันการทุจริตในระดับพื้นที่ชุมชน ทุกท่านเปรียบเสมือน “ดวงตา” ของกระทรวงแรงงานที่มีความสำคัญในการสอดส่อง เฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส ให้ข้อมูล ร่วมตรวจสอบการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหันมาร่วมกันสร้างเป้าหมายใหม่ของชาติในการต่อต้านการทุจริต

         รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการดำเนินงานของกระทรวงแรงงาน ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะชน เพื่อปรับปรุงกระบวนการการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยมุ่งหวังที่จะสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และทำให้การทุจริตในสังคมไทยหมดสิ้นไป และหวังว่าการอบรมในวันนี้ จะนำพาผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านเกิดการตระหนักรู้ และร่วมต่อต้านกับการทุจริตในทุกรูปแบบ และขอขอบคุณท่านวิทยากร หน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐ โดยเฉพาะเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน และเครือข่ายภาคประชาชนภาคกลางและภาคตะวันออก รวม 25 จังหวัด ที่มีความตั้งใจและเสียสละเวลามาเข้าร่วมการอบรม และร่วมเป็นเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตร่วมกับกระทรวงแรงงาน ทั้งนี้โครงการฯ ดังกล่าวกำหนดจัดระหว่างวันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องชฎาแกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพมหานคร

———————————

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

TOP