Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

โครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต “ดวงตาแรงงาน” ภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

pll_content_description

กระทรวงแรงงาน โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต “ดวงตาแรงงาน” ภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ กรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลไกการมีส่วนร่วมและบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคีเครือข่ายภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริตในพื้นที่ ในการเฝ้าระวัง ติดตาม และแจ้งเบาะแสการทุจริต รวมถึงปลูกและปลุกจิตสำนึก สร้างค่านิยม ความตระหนักรู้ในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงานและนำกล่าวเจตนารมณ์ “กระทรวงแรงงาน รวมพลังเครือข่ายแรงงานต้านทุจริต” โดยมีบุคลากรเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครแรงงาน และประชาชนในพื้นที่ 24 จังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก เข้าร่วมโครงการ จำนวน 771 คน

TOP