Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงแรงงานคณะกรรมการป้องกัน ประจำกระทรวง

TOP