Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 กระทรวงแรงงาน (ผลการดำเนินงานตามแผนฯ)

TOP