สื่อมัลติมีเดีย

วีดีโอประมวลภาพโครงการเสริมสร้างกลไกประชารัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระดับพื้นที่ (ภาคเหนือ 16 จังหวัด) ปี 2561

พิธีเปิดงาน "กระทรวงแรงงานรวมพลังต้านทุจริต" (MOL Zero Corruption)

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต