วีดีโอประมวลภาพโครงการเสริมสร้างกลไกประชารัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระดับพื้นที่ (ภาคเหนือ 16 จังหวัด) ปี 2561

Multimedia: