นโยบายการให้และการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด พุทธศักราช 2562

เนื่องในโอกาสใกล้เทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2562 ปลัดกระทรวงแรงงานลงนามในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง นโยบายการให้และรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด พุทธศักราช 2562 เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน ยึดมั่นในการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม ส่งเสริมมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ตลอดจนเป็นการสร้างค่านิยมในการประหยัด โดยให้ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาทุกระดับดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างค่านิยมมัธยัสถ์ และสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง และเชิญชวนให้บุคลากรแสดงความปรารถนาดีต่อกันโดยใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรืออวยพรในสื่อสังคมออนไลน์แทนการให้ของขวัญ