คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานได้จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อใช้เผยแพร่ในการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งเป็นข้อมูลให้ผู้สนใจได้ศึกษาเพื่อเป็นพื้นฐานการปฏิบัติตนในการร่วมสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาดปราศจากการทุจริต

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: